Voorwaarden en Condities

Onderwerp 1.1. Deze algemene online verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de Site door de klant, met het oog op het plaatsen van bestellingen van artikelen online, evenals de contractuele relaties die met de klant worden aangeknoopt. 1.2 Bestelling: Door de online bestelling ontstaat een koopovereenkomst tussen de klant en Copie Conforme, waarbij de gekochte goederen door de klant online worden betaald en vervolgens worden afgeleverd op het door hem gekozen afleveradres of worden afgehaald in de winkel.

Definities Site (web): https://www.shop.copie-conforme.be. De webpagina die het mogelijk maakt online bestellingen te plaatsen voor de aankoop van artikelen. De website wordt beheerd en geëxploiteerd door Copie Conforme srl Copie Conforme: met het nummer BE 0475 535 273 en met maatschappelijke zetel in B-7780 Comines, Rue de Ten-Brielen 2

Klantendienst: De klantendienst van Copie Conforme is bereikbaar van maandag tot vrijdag per e-mail op comines@copie-conforme.be of per post op B-7780 Comines, rue de Ten-Brielen 2 of per telefoon op 056/55.92.43

Klant: de natuurlijke persoon die een of meer artikelen op de Website koopt. De Klant is meerderjarig en handelt steeds als Consument. In geen geval kan een niet-consument of een minderjarige klant worden. De wederverkoop van op de website bestelde producten is strikt verboden voor beroepsdoeleinden.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn beroepsactiviteit vallen. Artikel(en): goederen die te koop worden aangeboden op de Website en waarvan de verkoop het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het aanbod van artikelen op de website geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Website 3.1. De website is beschikbaar in het Frans en het Nederlands 3.2. Het bezoeken en gebruiken van de website is op eigen risico van de klant. 3.3. Door een of meer producten op de website te bezoeken of te bestellen, aanvaardt de klant de toepassing van deze algemene voorwaarden. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de klant en Copie Conforme met betrekking tot het gebruik van de website en het plaatsen van een bestelling op de website. De klant wordt verzocht deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, vooral alvorens een bestelling te plaatsen. 3.4. Copie Conforme behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de gehele inhoud van de website. 3.5. Copie Conforme behoudt zich het recht voor om op elk moment de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of te onderbreken, of de inhoud ervan te wijzigen, voor onderhoud, updating of enige andere reden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vergoeding. Copie Conforme is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van deze opschorting of onderbreking. 3.6. De afbeeldingen op de website zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en kunnen Copie Conforme niet binden. De foto's en andere afbeeldingen die worden gebruikt om de producten voor te stellen, zijn niet bindend en kunnen producten of artikelen bevatten die niet in de vermelde prijs zijn inbegrepen. De afbeelding kan elementen bevatten die niet behoren tot het artikel dat te koop wordt aangeboden en/of die niet zijn inbegrepen in de prijs die voor het product is aangegeven. Deze elementen zijn echter te vinden in de beschrijving van het te koop aangeboden artikel. Copie Conforme streeft ernaar zo nauwkeurig mogelijke afbeeldingen van de producten aan te bieden. Copie Conforme is niet verantwoordelijk voor materiaalfouten, kennelijke samenstellings- of drukfouten, of verschillen tussen de foto's en de maten, gewichten, afmetingen, of inhoud van de website, waardoor prijsschommelingen kunnen ontstaan. In geval van twijfel of mogelijke dubbelzinnige interpretatie, dient de klant contact op te nemen met de klantenservice voor informatie vóór de aankoop!

KLANT online profiel 4.1. Om een bestelling te plaatsen op de website dient de klant een online profiel aan te maken en te gebruiken op de website met behulp van de daartoe voorziene identificatiemiddelen (zie het beleid van Copie Conforme inzake privacy en cookies). 4.2. De informatie die de klant daartoe op de website invoert, moet waarheidsgetrouw en correct zijn. Na registratie kan de klant gebruik maken van de diensten van de website via het online profiel door in te loggen met zijn e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord. De klant kan het wachtwoord op elk moment wijzigen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en voor het beheer en gebruik van het onlineprofiel. 4.3. In geval van misbruik of oneigenlijk gebruik van het online profiel, alsook in geval van niet-naleving door de klant van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan Copie Conforme het online profiel sluiten, opschorten of moduleren en/of een bestelling weigeren of beperken, zelfs zonder voorafgaande verwittiging indien dit niet mogelijk is. De klant heeft geen recht op schadevergoeding. Orders 5.1. 5.1. Het plaatsen van een bestelling 5.1.1. De weergave van artikelen op de website vormt een bindend aanbod. Wanneer de klant dit aanbod aanvaardt door een bestelling te plaatsen op de website, komt een koopovereenkomst tot stand tussen Copie Conforme, als verkoper, en de klant, als koper. 5.1.2. Bestellingen met een totaalgewicht van meer dan 30 kg zijn niet mogelijk. 5.1.3 Om een of meer artikelen te bestellen, voegt de klant deze toe aan de winkelwagen op de website. 5.1.4. Wanneer een artikel niet in voorraad is, wordt de klant hiervan in kennis gesteld voordat de bestelling wordt bevestigd. Tenzij er een fout in de voorraden zit. 5.1.5. In het stadium "Overzicht" krijgt de klant een overzicht van zijn of haar volledige bestelling, alsmede de totale prijs (inclusief (verzend)kosten). Om de bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant dit overzicht formeel bevestigen, en tevens de Algemene Voorwaarden aanvaarden door het desbetreffende vakje aan te vinken / op de knop "aanvaarden" te klikken. 5.1.6 De Klant zal worden doorgestuurd naar een pagina waar de betaling kan plaatsvinden. Zolang de klant niet op deze knop heeft geklikt, kan hij/zij de bestelling en de gegevens op elk moment wijzigen. 5.1.7 Nadat de klant de bestelling heeft voltooid en betaald, wordt een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van de bestelling (bevestigingse-mail) verstuurd naar het e-mailadres dat de klant in zijn onlineprofiel heeft opgegeven. 5.2. Betaling 5.2.1. De klant betaalt de totale prijs en de verzendingskosten bij het plaatsen van de bestelling. 5.2.2. Contante betaling of betaling per cheque is alleen mogelijk in geval van "afhaling in de winkel" 5.2.3. Nadat Copie Conforme de betaling heeft ontvangen, worden de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk aan de bezorger meegegeven voor aflevering aan de klant. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet verwerkt. 5.2.4. De bestelde artikelen blijven eigendom van Copie Conforme totdat de klant het volledige bedrag van de bestelling heeft voldaan. Het risico van verlies of beschadiging gaat op de klant over zodra deze de artikelen fysiek in bezit heeft gekregen. 5.3. Prijzen 5.3.1. Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en andere belastingen en heffingen. 5.3.2. De op het ogenblik van de bestelling op de website vermelde prijzen zijn van toepassing. Prijzen kunnen door Copie Conforme steeds zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met dien verstande dat de bij de bestelling door de klant opgegeven prijzen van toepassing blijven, behoudens kennelijke materiaal- of andere fouten. 5.3.3. Copie Conforme streeft ernaar dat de informatie en prijzen op de website correct zijn en geen fouten of vergissingen bevatten. Het kan echter niet worden uitgesloten dat zich occasioneel fouten of vergissingen voordoen. Copie Conforme kan in dergelijke gevallen niet worden gedwongen een overeenkomst aan te gaan en een bestelling te aanvaarden onder de voorwaarden die blijken uit de weergavefout, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen hiervan. 5.4. Levering 5.4.1. De leveringen worden uitgevoerd door Mondial Relay en gebeuren op het leveringsadres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven, binnen 3 tot 7 werkdagen. 5.4.2. Het doorgeven van foutieve adressen is de verantwoordelijkheid van de klant en kan leiden tot de annulering van de bestelling en/of extra kosten. 5.4.3. Leveringen worden enkel uitgevoerd naar de landen die vermeld staan in de leveringsopties van Mondial Relay. Indien het aangegeven afleveradres niet in de verzendopties is opgenomen, kan Copie Conforme de bestelling weigeren. 5.4.5. De verzendingskosten worden berekend volgens de leveringswijze. Het bedrag van deze kosten zal door de klant verschuldigd zijn. Bestellingen met een hoog gewicht of grote of ongewone afmetingen kunnen worden verzonden in twee of meer pakketten en volgens levertijden en/of -methoden die afwijken van de gebruikelijke. Hetzelfde geldt indien objectieve behoeften zulks vereisen. In aanvulling op het bovenstaande kan Copie Conforme extra kosten in rekening brengen voor bestellingen met ongebruikelijke gewichten of afmetingen, waarvan de prijs en berekening tijdens het bestelproces worden weergegeven. 5.4.6. Copie Conforme behoudt zich het recht voor deze prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de op het moment van de bestelling geldende prijzen van toepassing blijven. 5.4.7. Bij gebreke van enige aanwijzing of afspraak omtrent de leveringsdatum, zal Copie Conforme zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst leveren. 5.5.8. De Klant is verplicht de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij levering te controleren op het moment van afhaling. Indien er schade aan de levering wordt vastgesteld, moet binnen drie dagen na de leveringsdatum een klacht worden ingediend bij het ophaalpunt.

Weigering van orders 6.1.1. Copie Conforme behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te verminderen in de volgende gevallen (niet-exhaustieve lijst): overmacht, zelfs indien deze tijdelijk en/of gedeeltelijk van aard is. in geval van vermoeden van misbruik of kwade trouw van de klant in geval van vermoeden van onjuiste of onnauwkeurige registratie door de klant in geval van vermoeden dat de bestelling voor professionele of commerciële doeleinden is geplaatst in geval van vermoeden dat de klant voornemens is de artikelen zelf door te verkopen. Dit vermoeden kan worden afgeleid uit een abnormale of grote hoeveelheid bestelde artikelen

6.1.2. Copie Conforme behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de klant om de waarheidsgetrouwheid en regelmatigheid van de bestelling/reservering te verifiëren. 6.1.3. Copie Conforme behoudt zich het recht voor de bestelde hoeveelheden te beperken in functie van de voorraad, de verwerkingscapaciteit en de behoeften van andere klanten. Dit geldt des te meer in de context van een gezondheidscrisis. een order niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren indien er een geschil is tussen de klant en Copie Conforme

6.1.3. Indien Copie Conforme besluit de bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren of te verminderen om de hierboven aangegeven redenen, ontvangt de klant hiervan bericht binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling. Copie Conforme zal de klant terugbetalen.

Garantie 7.1. Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de klant van de wettelijke garantie voor gebreken van conformiteit op elk gekocht artikel, voor een periode van 2 jaar vanaf de levering. Gebreken die zich na deze termijn voordoen, worden geregeld door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. 7.2. Om zich te kunnen beroepen op de wettelijke garantie dient de klant Copie Conforme hiervan op de hoogte te brengen en het artikel in kwestie binnen de twee weken na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming terug te sturen. 7.3. Conformiteitsgebreken die zichtbaar waren op het tijdstip van levering, maar die geen aanleiding hebben gegeven tot enig voorbehoud van de klant, zijn gedekt en komen niet in aanmerking voor de wettelijke garantie. Alleen conformiteitsgebreken die het artikel ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is of die het gebruik ervan aanzienlijk zouden beperken, worden in aanmerking genomen. 7.5. Het gebrek aan overeenstemming moet aanwezig zijn op het ogenblik van de levering, en indien het verborgen gebrek het artikel ongeschikt voor gebruik maakt. 7.6. Indien de klant zich op geldige wijze beroept op de wettelijke garantie, heeft hij recht op gratis vervanging. 7.7. De wettelijke garantie is niet van toepassing, en de verkoper draagt geen verantwoordelijkheid, indien het gebrek aan overeenstemming : het gevolg is van normale slijtage van het artikel het gevolg is van externe oorzaken het gevolg is van onjuist of oneigenlijk gebruik van het artikel (zoals abnormale slijtage als gevolg van oneigenlijk gebruik) het gevolg is van het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften of -instructies van de fabrikant het gevolg is van wijzigingen of aanpassingen door de klant

Overmacht 8.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Copie Conforme onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien. Dit omvat: overstromingen, gezondheidscrises, lock-outs, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, stroomstoringen, storingen in een netwerk of in de gebruikte verbindings- of communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet-levering of te late levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden, zoals gehele of gedeeltelijke storingen of stakingen, met name van de postdiensten en van de transport- en/of communicatiemiddelen. 8.2. Copie Conforme is in geval van overmacht niet gehouden haar verplichtingen na te komen, en kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze overmacht langer duurt dan verwacht of indien het eindpunt redelijkerwijs niet te voorzien is, kan Copie Conforme zich definitief ontslagen achten van al haar verplichtingen, zodat ook de klant ontslagen is van haar wederzijdse verplichtingen. 8.3. Compliant Copy zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een situatie van overmacht en de mogelijke gevolgen; zal met de Klant overleggen over de voorlopige maatregelen die genomen kunnen worden en zal met de nodige zorgvuldigheid trachten de oorzaak van de storing of vertraging weg te nemen of op te heffen; en zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat de oorzaak van de storing of vertraging is verholpen, haar verplichtingen nakomen. Aansprakelijkheid 9.1. Compliant Copy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar schuld of nalatigheid, behalve in geval van opzettelijke schuld of grove nalatigheid. 9.2. Copie Conforme kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade als gevolg van te late levering of niet-levering. De aansprakelijkheid van Copie Conforme is te allen tijde beperkt tot de waarde van de zaken die aantoonbaar niet of te laat door de klant in ontvangst zijn genomen. 9.3 Copie Conforme kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-uitvoering van een overeenkomst ten gevolge van een voorraadtekort of het niet beschikbaar zijn van het artikel. 9.4. De klant is zich bewust van de beperkingen en risico's die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of enig ander medium waarmee de websites ter beschikking worden gesteld, nu en in de toekomst. Copie Conforme streeft ernaar dat de informatie op de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Copie Conforme kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van zijn website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de klant.

10. Geldigheid en wijziging van de algemene voorwaarden 10.1. Geen enkele bestelling of reservering kan worden gedaan zonder dat de klant van deze algemene voorwaarden op de hoogte is en ze aanvaardt. 10.2. Copie Conforme behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden gegeven beschikkingen blijven evenwel onderworpen aan de voorwaarden die van toepassing waren op het tijdstip van deze beschikking of dit voorbehoud. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de toepasselijke voorwaarden te raadplegen alvorens de bestelling te plaatsen of de reservering te maken. 10.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 11. Vragen of klachten 11.1. Voor vragen of klachten kan de klant eerst contact opnemen met de klantendienst. De klantendienst is van maandag tot zaterdag bereikbaar via e-mail op comines@copie- conforme.be of per post op het adres B-7780 Comines, Ten-Brielenstraat 2, of per telefoon op het nummer 056/55.92.43.

Winkelwagen

POSCA PROMO: 4+1 GRATIS

Meld je aan.

Nog geen account?

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze site te surfen, stemt u in met ons gebruik van cookies.
Mijn rekening
0 items Winkelwagen